Hol dawrugol fayde e ɗemɗe ngenndiije?

SliderQL7

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miiccaade e mbaadi dowrowri e sifaa dawrugol ɗemɗe Senegaal, e yonta mbo laamu nguu waɗata gostondiral miijooji jaajngal e jande e nehdi leydi ndii( assises nationales de l’Education et de la Formation). Ndeen lulnde waɗaa ko nokku Enda Tiers Monde nyande 26 e 27 lewru Uut 2014 e tawtoregol fannuyankooɓe dowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe nŋanaa heɓtinaaɓe e duunde baaba Aadama ndee kala.

E nder ɗeeɗoo balɗe ɗiɗe, jeewte toɗɗiiɗe ɗemɗiyankaagal e kuutorogal ɗemɗe ngenndiije Senegaal mbaɗaama. Hawraama, tuugnaade e sarɗiiji leydi Senegaal wonde mo kala ina jogii hakke mo ɓontataa janngude e huutoraade ɗemngal mum ngenndiiwal ngal o muyni e kala fannuuji nguurndam makko. Kono teskaama wonde laamu leydi Senegaal ina heddorii pellital, hayso tawii ina fenŋi goommuji e terɗee paatuɗe e ɓamtaare ɗemɗe ngenndiije e naatnugol majje e janngirɗe laamu hee.Naaɓndaama toon, hol ɗemngal potngal huutoreede caggal ɗemɗe ɗee ina keewi.

Ɗemɗiyankooɓe mawɓe ɓee hono Fari Siilat Kah kollirii wonde keewal ɗemɗe wonaa hujja, ɓe kollirii yeruuji keewɗi hono Afriik bannge worgo ɗo ngannduɗaa ko ɗemɗe 11 cuɓaa yoo ngon ɗemɗe laamu. E oon sifaa, won ardunooɓe yoo Wolof suɓe wona ɗemngal ngenndiiwal gollorgal laamu, hujjinoraade wonde Wolof ko ɗemngal ngal Senegaalnaaɓe ɓurɓe heewde nani ina kuutoroo. Kono noon, fof artiraa ko e sarɗiiji leydi ndii, e doosɗe laabi Senegaal siifi e nder aduna hee, wondude e goomuuji aduyankooji hono UNESCO gardinɗi ceertal e keewal ɗemɗe e pine yoo ngon jaale nafoore men e nguurndam men.

Caggal balɗe ɗiɗe ɗee, laamu leydi Senegaal hoofnaama e golle ɗe fuɗɗii ɗee waɗde e ɗemɗe ngenndiije, nyaagaama de jokkata golle. Dawriyankooɓe ɓee eeraama e huutoraade ɗemɗe ngenndiije ɗee e kala dille maɓɓe. Ɓuri teenŋtu noon, ko goomu oo ina heɓtini keewal ɗemɗe ɗee wonde nafoore leydi, ina noddi yoo ngaal keewal yoo huutore haa kala Senegaalnaajo jannga ɗeen ɗemɗe tina ko o ɓiy ngenndi ndii, annda kala ko dawrugol ngol yahata.

Kuɗol Muusaa JALLO
Fannuyaŋke Ɗemngal Pulaar
Goomu Pulaagu.com

Laisser une réponse